ИПА- РЕГИОН БИТОЛА РЕАЛИЗИРА РАБОТИЛНИЦА СО ПРИМЕНА НА ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ

Во рамките на проектната активност: „Поттикнување на креативноста кај ИПА членовите преку примена на виртуелна реалност“, Интернационалната полициска асоцијација ИПА […]