Струмица

Известување – ИПА Струмица

И З В Е С Т У В А Њ Е Почитувани ИПА членови и ИПА пријатели, Ве известуваме дека […]

Ажуриран список со попусти со ИПА по региони

Почитувани, Во прилог го имате целиот ажуриран список на партнери и пријатели, спонзори на ИПА со кои ИПА има склучено […]

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ИПА РЕГИОН СТРУМИЦА

Врз основа на чл.14 од Статутот на ИПА Македонија, Управниот одбор на ИПА – Македонија Регион Струмица на одржаниот состанок […]