Почитувани
Ве известуваме дека во временскиот период од 25-28 јануари , а по повод 10 години полноправно членство во светското ИПА семејството , #internationalpoliceassociation и 13 години од формирањето на ИПА, Оддел Македонија, беше организирано убилејно Собрание на кое покрај делегатите од сите ИПА Региони и НС,учество зедоа и 8 делегации од ИПА Националните Секции на Австрија, Албанија, Бугарија, Грција,Хрватска, Кипар, Романија и Словенија со вкупно 30 учесници.
За време на нивниот престој беше организирана т.н.Friendship dinner за гостите од странство во Охрид, посета на Комплексот Св.Наум , посета на Вевчани , забава со жива музика во хотел АКВАЛИНА и други активности.
Воедно за делегацијата на ИПА Кипар која пристигна ден порано беше организирана посета на културно историски споменици во Скопје, прошетка и обиколка на мостот на Поезијата и мостот Око, Старата Скопска Чаршија, Црквите Св.Димитрија и Св.Спас како и посета на национални ресторани.
За делегацијата на Кипар и Австрија во организација на ИПА Регион Тетово беше организирана посета на Шар Планина и ручек во национален ресторан во Лисец.
Сите странски делегати присуствуваа на свеченоста по повод “10 години полноправно членство во светската ИПА” која се одржа како вовед на редовното 13-то годишно Собрание по што беше направена и заедничка фотографија со сите гости и делегатите на ИПА од Регионите и Националната Секција.

На одржаната седница на Собранието беа верификувани повеќе претходни одлуки, донесени меѓу двете Собранија, донесени се повеќе нови одлуки пред се за организација на престојниот ИПА Светски Конгрес, кој ќе се одржи во хотел Инекс Олгица во Охрид од17-22 Септември 2024 година , а по претходна дискусија усвоени се и неколку правилници за работа, со кои што се достигна едно повисоко професионално ниво и се допрецизира работата на ИПА Оддел С.Македонија.
Донесена е одлука и за учество во вторите ИПА Олимписки Игри кои се одржуваат во Брашов, Романија.
На маргините на Собранието одржани се билатерални средби со сите странски делегации во насока на подобрување на соработката а особено во насока на размена на искуства, организација на посети, семинари, работилници и обуки за полициски службеници, членови на ИПА.

За време на свеченоста дел а во рамките на јубилејот од 10 години на полноправно членство на ИПА С.Македонија во светската ИПА Организација, беше потпишан протоколот за збратимување на ИПА Регион Скопје со ИПА Регион Лимасол од Кипар, а на повеќе заслужни ИПА членови и на Претседателите на Региони од страна на Претседателот на ИПА Оддел С.Македонија, врачени се Плакета, Благодарници и јубиларни ИПА монети за особен допринос во развојот на целите и принципите на ИПА во С.Македонија.
Воедно свои плакети и благодарници поделија и преставници на OIDE-UN,наша партнерска организација.

Ја користиме оваа прилика да се заблагодариме на сите наши ИПА пријатели и членови кои несебично помогнаа во организација на овој значаен ИПА настан.

Servo per amikeco
🇲🇰,🇧🇬, 🇦🇹, 🇨🇾 ,🇬🇷, 🇸🇮, 🇭🇷 🇦🇱 , 🇷🇴

Respected
We inform you that from January 25-28, and on the occasion of 10 years of full membership in the world IPA family, #internationalpoliceassociation and 13 years since the establishment of IPA, N.Macedonia Section, a Special Event was organized in which except the delegates from all National IPA Regions and National Section a total of eight (8) delegations from the IPA National Sections of Austria, Albania, Bulgaria, Greece, Croatia, Cyprus, Romania and Slovenia with a total of 30 participants,took part.
During their stay, Friendship Dinner was organized for the foreign delegations in traditional restaurant in Ohrid, a visit to the Saint Naum Ohridski Complex and lunch at traditionalrestaurant, a visit to Vevcani, live music at Hotel AQUALINA and other activities.
At the same time, delegation from IPA Cyprus that arrived a day earlier, a visit to cultural and historical monuments in Skopje was organized, a walk and a tour of the Bridge of Poetry and the Eye Bridge, the Old Skopje Bazaar, the Churches of St. Dimitria and St. Spas, as well as a visit to the national restaurant.
For the delegation of Cyprus and Austria,in organization by IPA Region Tetovo, a visit to Shar Planina Mountain and lunch at traditional restaurant in Lisec was organized.
All foreign delegates attended the ceremony on the occasion of “10 years of full membership in the world IPA family”, which was held as an introduction to the regular 13th Annual Assembly, after which a joint photo was taken with all guests and IPA delegates from the Regions and the National Section.

During the session of the Assembly, several previous decisions, made between the two Assemblies, were verified, several new decisions were made, first of all, regarding the organization of the upcoming 67th IPA World Congress, which will be held at the Inex Olgica Hotel in Ohrid from September 17-22, 2024, and after following the previous discussion, several work regulations were adopted, whit which we expect to reach a higher professional level and specified the work of the IPA Section N.Macedonia.
A decision was made to participate in the second IPA Olympic Games, which will be held in Brasov, Romania.
On the margins of the Assembly, bilateral meetings were held with all foreign delegations in the direction of improving cooperation, especially in the direction of exchange of experiences, organization of visits, seminars, workshops and trainings for police officers, members of the IPA.

During the official Gala Dinner as a part of the 10th anniversary of IPA N.Macedonia’s full membership in the world IPA Organization, the protocol was signed between IPA Region Skopje and IPA Region Limassol from Cyprus.
Also for that occasion a special ipa coins and certificates of appreciation were given to ipa members and Regions for their dedication to the goals and principles of IPA Organization.
Also special presents and certificates were given to all delegations from the representatives from UN-OIDe in N.Macedonia.
We use this opportunity to thank all of our members and organizations who help us in organizing this important event for our SECTION.
Servo per Amikeco
🇲🇰,🇧🇬, 🇦🇹, 🇨🇾 ,🇬🇷, 🇸🇮, 🇭🇷 🇦🇱 , 🇷🇴

Please follow and like us: