СИБА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДБМ

Попуст од 20% за ангажирана работна рака и услуги. Во попустот не влегува трошокот за работни материјали и средства и за секоја ангажирана работа или услуга се составува и потпишува договор.

Се занимава со сервиси за:

* чистење,
* климатизација и вентилација,
* електрика, водовод и канализација,
* греење,
* столарски услуги,
* браварски услуги,
* лимарски услуги,
* хортикултура,
* останати лесни поправки,
* останати специјализирани услуги.