СТАТУТ

СТАТУТ на Меѓународното полициско здружение ОДДЕЛ МАКЕДОНИЈА

Општи одредби
Член 1

ИПА – Меѓународно полициско здружение – Оддел Македонија, е национално здружение на граѓани под наслов: Меѓународното полициско здружение – оддел Македонија или скратено: ИПА –Македонија , во рамките на културните, социјалните и професионалните активности на ИПА – Меѓународното полициско здружение (IPA – International Police Association)
Седиштето на Националниот оддел, ИПА – Македонија е во Скопје на ул.„Димче Мирчев“ б.б.

Областа на активноста на Националниот оддел, е територијата на Република Македонија.

Суштината на формирањето на здружението е дадена во изреката ” Servo per Amikeco “, на есперанто јазикот, која на македонски значи “услуга преку пријателство”.

Јавноста ќе се информира за активностите на Здружението преку интернет страна.

Ликот на Здружението
Член 2

Здружението ИПА – Македонија е од непрофитен карактер, врз основа на начелата утврдени во декларацијата за човекови права усвоена од страна на Генералното собрание на ОН во 1948 година.
Здружението не може да има никаква врска со било која организација или здружение во Македонија или од друго место, ако неговите активности се поврзани со политичко влијание, полова, верска или расна дискриминација.
Националниот Оддел не може да се спои со друга организација или да се вклучи во активности кои се во спротивност со целите на Одделот и Меѓународното полициско здружение.

Цели и задачи на Здружението
Член 3

Основни цели на здружението e да се организираат и да се презентираат семинари, обука на членовите на Здружението и граѓаните, организирање и учество во спортски и културни активности, обезбедување на социјална и секој друг вид на помош на членовите и нивните семејства и дружење на членовите на здружението, во согласност со принципите на ИПА и работата на Меѓународното полициско здружение.
Главната цел на Здружението е да ја охрабри професионална соработка и личното пријателство меѓу своите членови, со меѓусебно почитување и поддршка меѓу членовите и нивните семејства, соработка со други организации и поединци, чии активности придонесуваат кон духовниот, културниот, општествениот и професионалниот развој на членовите, во согласност со принципите на ИПА.
Покрај главната цел, задачи на здружението се:
а) да ги обедини членовите на здружението и да се развие чувството на солидарност, заемно разбирање и пријателство.
б) да се поттикнуваат личните контакти меѓу членовите и поврзување на своите членови со другите членови на Националниот оддел,
в) да организира посети и тури за членовите и нивните семејства,дома и во странство,
г) организирање на посети на членовите и нивните семејства на други дестинации и правење на аранжмани за сместување во туристичките претпријатија под покровителство на Националната Секција и околината.
д) Олеснување на размената на професионални искуства помеѓу членовите и членови на Националната оддели од други земји.
ѓ) подобрување на имиџот на полицијата и подобрување на односите помеѓу полицијата и граѓаните.
е) да им понуди на студентите на цивилната полиција, образовна структура на меѓународно и домашно ниво, со цел размена на знаења и искуства и разбирање на улогата и задачите на полицијата во едно демократско општество.
ж) унапредување на меѓународните публикации и помош на членовите за добивање на литература во врска со полицијата (закон, теорија, практика, итн.)
з) развој и негување на спортскиот дух, поставување кампови за спорт, рекреација и спортски активности, организирање на национални и меѓународни кампови,
ѕ) здружението во Македонија ќе објавува публикации во насока на информирање на членовите и на јавноста за активностите на Здружението.
и) објавување на активностите од областа на социјалниот, културниот, професионалниот и академски живот.
ј) јавното ветување за промена на навиките во однос на користењето и одржувањето на природните ресурси и третманот на отпадните материјали.
к) Здружението ќе ги извршува своите активности во согласност со закон

Членството во Здружението
Член 4

Редовни членови и почесни членови на Здружението.
Членовите на Здружението вклучуваат:
– Вработени во Министерството за Внатрешни работи на Република Македонија, БЈБ и УБК, без оглед на ранг, раса, боја, национално потекло, пол, јазик или религија, и кои се во редовен работен однос, се примаат за членство. – Пензионери на Министерството за Внатрешни работи на Република Македонија, без оглед на ранг, раса, боја, национално потекло, пол, јазик или религија, со поднесување на апликација за членство.
– Полициски службеници од други земји, доколку не постои здружение во нивната земја, ќе се примаат за членство преку Националниот Управен Одбор.
Зачленувањето е на доброволна основа со аплицирање, кои апликации ги разгледува и одлучува по нив Управниот Одбор на здружението. Членството во Здружението е доживотно, освен ако не се исклучени во согласност со одредбите на овој Статут или доброволно не го напуштат Здружението. Членовите на Здружението, правата и обврските ги остваруваат по принципот на местото на вработување или престојот и можат да бидат членови на само на едно национално здружение.
Пензиониран полицаец – странски државјанин кој престојува на територијата на Република Македонија, може да го задржи членството во Националниот оддел од државата чиј државјанин е истиот, согласно како што е утврдено во тој оддел или да се прими во членство согласно одредбите од овој Статут и одлуките на управата. Членувањето во здружението, здружението го објавува со членска-картичка за идентификација.
Здружението може да има беџ пропишан од страна на ИПА, што го издава Националниот Управен Одбор.

Почесни членови на Здружението
Член 5

За исклучителен придонес во постигнување на целите и задачите на Здружението, Националниот Управен Одбор со образложен предлог ,со дво-третинско мнозинство одлучува дали ќе назначи лице за “почесен член на здружението.” Наслов на почесен член на Здружението е за исклучителен придонес во работата на Здружението и може да се додели и на странски работници.
Регионите не можат самостојно да имаат свои почесни членови
За почесен член на здружението не може да се прогласи лице, наведено од страна на член или застапник, кое прави разлики меѓу луѓето врз основа на пол, раса, националност и религија, на кое му престанал работниот однос како резултат на дисциплински или други мерки или на било кој начин придонел за намалување на угледот на Министерството.
Почесните членови не можат да учествуваат во работата на органите на управата, но може да присуствуваат на Собранието на Здружението и на работни собири, без право на глас.
Членовите на Управен Одбор на Здружението можат да доделуваат почесни посебни дипломи, повелби и сл., а основата на ова членство се означува со задолжителната нота “почесен член”.

Правата, должностите и престанок на членство
Член 6

Редовни членови имаат право да се кандидираат за било која функција на Здружението, ако ги исполнуваат условите утврдени во Статутот.
Кандидат за било која функција на основачкото собрание на Здружението може да биде само ако е член на ИПА одделот во својата земја (член 5, точка 2).
Обврската на секоја земја е да се дејствува во согласност со Статутот на Здружението, и да се имплементираат одлуките на Генералното собрание на Здружението.
Редовните членови плаќаат годишна членарина на Здружението не подоцна од 31 Март за тековната година, а износот е утврден од страна на Управниот Одбор на Националниот оддел и редовното плаќање на членарината е услов за учество во управувањето со Здружението.
Редовните членови може да ја платат годишна такса, и по 31 Март, а најдоцна 30 Јуни за тековната година, но не можат да учествуваат во управувањето на Здружението.

Член 7

Членството во Здружението престанува:
– со поднесување барање до Управниот Одбор на Здружението и престанокот на членството се смета од денот на приемот на барањето.
– со одлука на Националниот Управен Одбор за исклучување од членство заради неисполнување на финансиските или другите обврски.
– со одлука на Националниот Управен Одбор за исклучување од членство заради однесување спротивно на целите на Здружението. Одлуката за исклучување се носи со две-третини гласови од мнозинството на присутните членови и се носи во писмена форма. На одлуката за исклучување може да се поднесе жалба до Генералното собрание на Здружението, кое одлучува со дво-третинско мнозинство на наредниот состанок. Одлуката по жалбата е конечна.
Се брише од регистарот на членови на Здружението, ако:
– со конечната одлука на Дисциплинскиот суд на членот му престанува работен однос во Министерството,
– постои налог на суд за пресуда за кривично дело кое се гони по службена должност,
– при престанок на работниот однос пред пензионирање.
Членовите кои се бришат од Регистерот, немаат право на поврат на уплатената членарина или парични средтва кои ги дале во вид на донации и сл. По бришењето од регистерот им се одзема членската картичка.
Член кој е инвалид и е отстранет од регистарот на членови врз основа на неплатени такси, повторно може да стане член, веднаш штом ќе ја плати годишната членарина.

Приходи на Здружението
Член 8

Приходите на Здружението се состојат од обични приходи и вонредни приходи.
– Обични приходи се приходи од годишните членарини, приходи од уплати за членство и средства кои се во сопственост на државата и на Националниот оддел. Висината на годишната членарина е утврдена од страна на Управниот Одбор на Националниот оддел.
– Вонреден приход се состои од донации на поединци и легитимни органи, донации и други извори во согласност со закон.

Член 9

Членарината се плаќа годишно на сметка на земјата, а дел од членарината, која сума се одредува од страна на Меѓународниот совет (Извршниот совет на ИПА), Меѓународниот фонд, се пренесува на благајната на Меѓународната асоцијација на полицијата во Швајцарија, како и за меѓународниот данок, наменето за административните потреби за функционирањето на ИПА.
Останатиот дел од членарината се употребува од Националниот оддел за да се постигнат културните, социјалните и другите цели на Здружението, во согласност со Статутот, за покривање на трошоците и правилно функционирање на органите на управата.
Делот од членарината кој се уплатува на сметката на Регионот, треба да е сразмерен со бројот на членовите и соодносот за распределба кој го определува Националниот Управен Одбор. Исплатата не се врши ретроактивно, туку од годината кога се формира Регионот.
Регионите во формирање можат да користат дел од членарината наменет за Регионите сразмерно бројот на членовите и утврдениот сооднос, но само во текот на календарската година за која е извршена уплатата на годишната членарина.
Делот од членарината кој го добиваат Регионите, ако не го потрошат целосно во текот на календарската година, остатокот од паричните средства ги префрлаат за активностите на Националното Здружение.
Приходите кои имаат карактер на вонредни приходи се евидентираат како вонредни приходи на Здружението. За донациите и подароците како вонредни приходи, Здружението води евиденција.
Здружението за својот имот води евиденција, со кој имот се управува согласно прописите за материјално и финансиско работење на непрофитабилни организации. За законското финансиско работење на Здружението одговорен е благајникот на Здружението.Благајникот заедно со претседателот ги потпишуваат финансиските документи на Здружението или друго лице назначено од Управниот Одбор.

Органи на Здружението
Член 10

Управните органи на Здружението се: Генералното собрание, Претседателот на Здружението, Управниот Одбор, Надзорниот одбор. Управни Органи на Регион се: Собрание, Управен Одбор и Надзорен Одбор

Генерално Собрание
Член 11

Генералното собрание на Националниот оддел е највисок орган на ИПА –Македонија, и е одговорно за носење на важните одлуки на национално ниво.
Собранието на Здружението се состои од сите редовни членови на здружението.
Редовни членови на Генералното собрание на здружението се:
– Членовите на Управниот Одбор на Здружението,
– Претседателите и Делегатите на Регионите,
– Претставникот на Националниот конгрес на Меѓународниот оддел на ИПА,
– Член на Здружението кој е член на администрацијата на ИПА,
– Член кој е одговорен за објавувањето на интернет страницата на Здружението.
Генералното собрание донесува одлуки на редовна или вонредна седница.
Редовна седница се одржува еднаш годишно, во првата половина на календарската година. Вонредна седница се одржува по иницијатива на Управниот Одбор или на Регион, или на барање на една третина од членството и мора да се одржи во рок од 30 дена од денот на иницијативата или поднесување на барањето.
Генералното собрание треба да одлучи за предложениот дневен ред по однос на нивното барање за итна седница.
Под надлежност на Генералното собрание на Здружението се најважните прашања:
– Донесување и усвојување на Статутот на здружението,
– Донесување програма, правилници, одлуки и деловник за работа на здружението,
– Избор на управните органи на Здружението (Управен Одбор, Надзорен одбор),
– Го разгледува и одобрува годишниот извештај за работењето на здружението,
– Го разгледува и усвојува финансискиот извештај и буџетот на Здружението, и истите ги објавува на интернет страницата,
– Доставува финансиски извештај до надлежните органи на Р.М.,
– Одлучува за разрешување на членовите на органите на управата,
– Да се произнесе по жалбите против дисциплински мерки изречени од страна на Управниот Одбор на Здружението,
– Врши контрола на работата на членовите на управниот дел,
– Усвојување на членството на Здружението,
– Одлучува за статусни промени (стекнување, спојување и поделба) на Здружението,
– Прави други акти од областа на внатрешната организација на Здружението,
– Одлучува за пристапувањето кон синдикати или други здруженија и
– Одлучува за распуштање на Здружението со дво-третинско мнозинство.

Генералното собрание донесува одлуки со кворум, со гласање на едната половина плус еден член, ако, во согласност со овој Статут за одредени прашања не се бара посебен кворум односно е потребно изгласување со дво-третинско мнозинство од вкупниот број на делегати.

Посебен кворум е потребен за одлуките во врска со уставните и законските прашања, додека на одлуки во врска со промена, Здружението бара согласност на сите делегати, а во случај на неспособност да се испорача во разумен рок писмена изјава, заверена од страна на претседателот или генералниот секретар на Националниот оддел.
Агендата за редовната седница на Управниот Одбор и подготовката мора да содржи:
– Усвојување на извештајот на Здружението за претходната година,
– Усвојување на програмата за следната година,
– Одобрување на извештајот за билансот на состојба и други потребни извештаи за Надзорниот одбор,
– Одобрување на буџетот за оваа година, усвоен од Генералното собрание,
– Усвојување на информациите за годишен попис на Здружението,
– Ако се одржат изборите за органите на управата на Здружението, и ако тоа е класифицирано како официјална агенда на сесијата.

На дневниот ред на вонредната седница на Собранието може да бидат наведена само агенда по кој повод е свикан вонредниот состанок.
Со Собранието претседава претседателот на Здружението, а може исклучително да претседава Потпретседателот на Управниот Одбор.
Управниот Одбор не треба да гласа за усвојување на извештаите и завршните сметки, за извештајот на Надзорниот одбор и разрешување од страна на Собранието поради некоја причина.

Претседател и Потпретседател на Здружението
Член 12

Претседателот и Потпретседателот на Здружението се избира со мнозинство гласови на Собранието или преку тајно гласање со освоено мнозинство гласови од предложените кандидати.
За Претседател и Потпретседаел на Здружението може да се кандидира секој полноправен член на Здружението кој е номиниран од најмалку 20 члена на Здружението. Мандатот е во времетраење од 5 години со право на реизбор.
Во случај од објективни или субјективни причини Претседателот или Потпретседателот да не може да ја обавува функцијата, до наредниот избор на член на таа фунција, го менува еден од овие функционери, а во случај на нивна взаемна спреченост и неможност да ја обавуваат функцијата, ги заменува Генералниот Секретар на Здружението. Застапник на Здружението е Претседателот на Здружението кој истотака и претседава со Собранието на Здружението, а во случај на негово отсуство или не можност привремено или подолго да ја обавува својата функција, го заменува Потпретседателот на Здружението се до враќање на Претседателот на неговата должност.
Со овластување од Претседателот, застапник на Здружението може да биде и Генералниот Секретар.
Претседателот го свикува Генералното Собрание и раководи со неговите седници, го предлага дневниот ред и одговара за законитоста на работењето на здружението. Актите од работењето ги потпишуваат Претседателот и Генералниот Секретар, додека финансиските извештаи ги потпишуваат Претседателот и Благајникот.
Претседателот за неговата работа одговара пред Собранието и Управниот одбор.

Комисија за Решавање на Спорови и Утврдување Одговорност
Член 13

Комисијата ја сочинуваат Председателот и двајца членови, со мандат во траење од 5 години со право на реизбор. Членовите на Комисијата за време на нивниот мандат не смеат да извршуваат други функции во Здружението.
Комисијата за нејзината работа е одговорна пред Собранието.
Комисијата е надлежна за решавање на спорови поврзани со кршење на статутарните одредби и другите акти на Здружението.
Управниот Oдбор донесува Правилник за начинот на одредување на одговорност.
Комисијата може да ги изрече следните мерки: опомена, јавна опомена, исклучување од членство на Здружението, донесува Решение за извршување на обврски.
Членот на кого се однесува Одлуката, има право да поднесе Приговор по кој одлучува Собранието.
Одлуката донесена во втор степен е конечна.

Управен Одбор
Член 14

Управниот Одбор е оперативно и извршно тело на Здружението и се состои од 7 члена, избрани од страна на апсолутно мнозинство на јавноста или со тајно гласање на редовниот состанок на Собранието. За своето работење одговараат на Собранието, се избираат за време од пет години, со можност на реизбор и се состои од:
1) Претседателот на Здружението,
2) Потпретседателот на Здружението,
3) Генералниот секретар,
4) Делегатот на Здружението – претставник на Конгресот на ИПА,
5) член на Управниот Одбор кој е одговорен за односи со јавноста,
6) Благајник и
7) Административно – Технички секретар.
Управниот Одбор раководи со активностите на Здружението во периодот помеѓу одржување на седница на Собранието, предлага измена или дополнување на Статутот, изработува финансиски план и завршен извештај, поднесува извештај за работењето до Собранието, одлучува за висината на членарината, се грижи за известување на јавноста и членството, за активностите и идните проекти.
Управниот Одбор може да формира и распушти комисии и тела кои ќе помагаат да се остварат целите на Здружението предвидени со Статутот.
Ја подготвува програмата за работа и се грижи за нејзината реализација. Одлучува за други прашања од значење за Здружението предвидени со овој Статут, а кои не се дадени во надлежност на други органи на Здружението. Седницата на Управниот Одбор се одржува најмалку еднаш на три месеци, а вообичаено се одржува по потреба и тековно. Задолжен за водење, чување и овозможување на пристап до евиденциите на Здружението е аминистративно – техничкиот секретар на Здружението, кој е должен да работи и постапува согласно Законот за заштита на личните податоци. Делегатот на Здружението учествува на седниците на IEC и конгресите на ИПА.

Надзорен Одбор
Член 15

Го сочинуваат Претседателот на Здружението и двајца членови кои ги избира
Собранието на Здружението со мандат од пет години.
За време на траењето на мандатот, членовите во Надзорниот Одбор, не смеат да бидат назначувани или да обавуваат други фунции во Здружението.
Надзорниот Одбор е задолжен за надзор на деловното и финансиското работење на Здружението.
Има право на увид во сите деловни и финансиски документи, како и во целокупната документација на Здружението. За извршениот увид, Надзорниот Одбор сочинува записник, потпишан од најмалку два члена на Одборот.
За извршениот увид доставуваат известување до Управниот Одбор и Собранието на Здружението.
Надзорниот Одбор во случај на итни и неодложни ситуации, има право да свика седница На Управниот Одбор, која мора да биде одржана во рок од 30 дена од поднесеното писмено барање.
За својата работа, Надзорниот Одбор одговара на Собранието.

Региони
Член 16

Во рамките на Националниот Оддел, на подрачјата кои се опфатени со полиските управи на МВР на Р.М., може да се формираат „Региони“ со седиште на подрачјето на тие органи.
„Регион“ може да се формира по иницијатива на најмалку 10 члена кои имаат престјувалиште на подрачјето на тој орган или се таму вработени, преку доставување на писмено барање до Националниот Управен Одбор.
Статутарните одредби на ИПА – Македонија се применуваат и на Регионите.
Управниот Одбор на Регионот има 6 членови, и тоа:
1) Претседател
2) Секретар
3) Два делегати на Регионот за во Генералното Собрание
4) Благајник
5) Записничар
Истите се избираат со јавно или тајно гласање на Регионалното Собрание со добиено мнозинство гласови, и имаат мандат од 5 години со право на реизбор.
За надлежностите и начинот на функционирање на Регионалниот Управен Одбор, аналогно се применуваат Статутарните одредби за Националниот Управен Одбор.
Секој Регион во Генералното Собрание е претставуван од Претседателот и двата избрани делегати. Трошоците ги покрива Регионот или Националното Здружение со одлука на Националниот Управен Одбор.

Амблем и Печат на Здружението
Член 17

Амблемот на здружението усвоен од страна на ИПА, претставува слика на светот опкружена со зборовите “меѓународно полициско здружение” (Меѓународната полициска асоцијација) и “Servo per Amikeco” (услуга преку пријателство).
Печатот на Здружението е тркалезен. Во кругот околу светот е отпечатен натпис: “меѓународната полициска асоцијација”, под лента на земјината топка на Есперанто јазикот се напишани зборовите: ” Servo per Amikeco “. Надворешната страна на светот е опкружена со ловоров лист, и околу речиси до врвот на кругот се испишани зборовите: “ИПА – Македонија”.
Текстот на печатот е отпечатен на македонски јазик и кирилично писмо.

Престанок на Здружението
Член 18

Здружението престанува со работа доколку најмалку две-третини од членовите на Здружението се изјаснат за тоа. Во случај на престанок на Здружението, целокупниот имот на Здружението по претходно исплаќање на доспеаните обврски се остава во сопственост на Министерството за Внатрешни Работи на Р. Македонија
Претседател на ИПА – Македонија
Љупчо Андоновски