ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Членови на Управен одбор на Здружението ИПА– Македонија

Претседател:                                    Игно Стојков

Потпредседател:                             Кирил Бошковски

Потпредседател:                             Шефик Бајрами

Генерален Секретар:                     Игор Манојлоски

Делегат на Здружението – претставник на конгресот на ИПА:       Љубчо Андоновски

Благајник:                                            Викторија Ивановска

Претседатели на ИПА Региони:

Игно Стојков – ИПА Скопје

Горан Маневски – ИПА Куманово

Митко Стојанов – ИПА Тиквеш-Повардарие

Владо Петров – ИПА Штип

Стефан Димоски – ИПА Охрид

Шефик Бајрами – ИПА Тетово

Зоран Велкоски – ИПА Прилеп

Васил Тодоров  – ИПА Струмица

Сашо Митевски – ИПА Битола

Надзорен одбор:                                  Благојче Неданоски

Членови на Комисијата за спроведување на изборите:

1. Илчо Јовановски – Претседател;
2. Гоце Јордански – Член;
3. Димче Аврамов – Член.