ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Членови на Управен одбор на Здружението ИПА– Македонија

Претседател:                                    Робертино Ацески

Потпредседател:                             Нухи Незири

Генерален Секретар:                     Јасмина Галевска

Делегат на Здружението – претставник на конгресот на ИПА: Љубчо Андоновски

Благајник:                                            Горјан Ристески

Заменик Генерален секретар:   Душан Јованов

Претседатели на ИПА Региони:

Игно Стојков – ИПА Скопје

Горан Маневски – ИПА Куманово

Климе Ивановски – ИПА Велес

Владо Петров – ИПА Штип

Стефан Димоски – ИПА Охрид

Шефик Бајрами – ИПА Тетово

Зоран Велкоски – ИПА Прилеп

Васил Тодоров  – ИПА Струмица

Сашо Митевски – ИПА Битола

Надзорен одбор:                                  Благојче Неданоски

Членови на Комисијата за спроведување на изборите:

1. Илчо Јовановски;
2. Јасмина Галевска;
3. Мирчела Арсиќ.