ЗАПИСНИК

Записник од одржаната седница на Основачкото Собрание на Здружението ИПА – Македонија, која е одржана на 22 Август 2011 година, со дневен ред:

  1. Донесување на акт за основање на Здружението ИПА – Македонија
  2. Разгледување, дискусија и усвојување на изготвениот предлог Статут на Здружението
  3. Избор на Претседател, Управен Одбор, Надзорен Одбор и Комисија за спроведување на изборите
  4. Разгледување, дискусија и усвојување на изготвената предлог Програма на Здружението до крајот на 2011 година.
  5. Донесување на Одлука за избор на Претседателот и застапникот на Здружението.

На седницата на Основачкото Собрание беа присутни лицата основачи на Здружението:

Љупчо Андоновски, Митко Чавков, Горанче Савовски, Тони Јакимовски, Робертино Ацески, Благојче Неданоски, Кирил Хаџи-Ефтимов, Илчо Јовановски, Горан Бојчевски, Јасмина Галевска, Оливера Кузмановска, Мирчела Арсиќ, Ана Костовска, Оливер Поповски и Зоран Петрушевски. Записникот го состави АТС на Здружението
Оливера Кузмановска

Скопје, 23. 08. 2011 г.

Претседател на ИПА – Македонија
Љупчо Андоновски