ЦЕЛИ НА ИПА

Меѓународната полициска асоцијација е независно тело составено од членови на полициската служба, без разлика дали се во активна служба или пензија, и без разлика на ранг, пол, раса, боја, јазик или религија. Тоа е цел за да се создаде обврска кон пријателство и да се промовира меѓународната соработка.
Посветена е на принципите утврдени во кои што се усвоени од страна на Обединетите нации во 1948 година. Тоа е цел која вклучува развој на културните врски меѓу членовите, проширување на нивната општа наобразба и размена на професионалните искуства. Покрај тоа, таа се обидува да ја поттикне заемната помош во социјалната сфера и да придонесува, во рамките на нејзините можности, за мирен соживот на различните народи и за зачувување на светскиот мир.

Здружението презема

• поттикнување на лични контакти преку организирање и размена на посети на поединци и групи и иницирање на ПЕН-пријателства;

• да промовира меѓу полициските служби на сите земји-Секции почитување на законот и редот;

• да развие социјални и културни активности и да се поттикне размената на професионални искуства;

• за подобрување на имиџот на полицијата во земјите и да помогне во подобрување на односите помеѓу полицијата и јавноста;

• да се поттикнат младинските размени и меѓународните младински состаноци со цел да се промовира поголема толеранција и разбирање меѓу луѓето, и разбирање за работата на полицијата;

• да се олесни редовна размена на публикации и да се обезбеди сервис од информации за Националните ИПА публикации кои ќе содржат новости на сите теми од значење за асоцијација;

• да се промовираат меѓународни публикации, и да се помогне со изработката на библиографија за полициските работи секогаш кога е можно, како и за сите работи поврзани со законот или правото;

• да се олесни меѓународната соработка преку пријателски контакти меѓу полицајците од сите континенти и да се придонесе кон меѓусебно разбирање на професионални проблеми.