Statut

ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Членови на Управен одбор на Здружението ИПА– Македонија

Претседател:

Робертино Ацески

Потпредседател:

М-р Ненад Николовски

Генерален Секретар:

Кирил Хаџи-Ефтимов

Делегат на Здружението – претставник на конгресот на ИПА:

Љубчо Андоновски

Благајник:

Горјан Ристески

 

 

Надзорен одбор

Благојче Неданоски

Членови на Комисијата за спроведување на изборите:

1. Илчо Јовановски;
2. Јасмина Галевска;
3. Мирчела Арсиќ.