За зачленување во ИПА Македонија е потребно да ги исполнувате условите од Член 4 од статутот и да ја пополните следната пристапница:
ИПА Пристапница

Уплатница за годишна членарина на ПП10 за авансно плаќање

За отстапување од членство е потребно да с пополни следниот образец

За зачленување и други прашања можете да се обратите на “Лица за контакт по региони”