popusti

САВА Осигурување

Акционерско друштво – член на групацијата Сава Ре

За ИПА членовите овозможен е единствени дополнителни 15% попуст на услугите и сервисот.

КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Со каско осигурувањето согласно условите за осигурување е покриена штетата поради уништување, исчезнување или оштетување на осигурените премети која ќе настане поради остварување на некоја од осигураните опасности – ризици.

ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Со осигурувањето во пакет на стамбени објекти и предмети во домаќинството согласно условите за осигурување е покриена штетата поради уништување, исчезнување или оштетување на осигурените премети која ќе настане поради остварување на некоја осигураните опасности – ризици.

ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

Со патничко здравствено осигурување, САВА Осигурување врз основа на договорот за осигурување,потпишаната полиса и платената премија обезбедува помош и осигурителни услуги наведени во договорот-полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство и тоа:
-здраствена помош и осигурување
-помош при патување и осигурување
-осигурување од незгода вклучувајќи и осигурвање од спортска незгода ако се плати дополнителна премија за осигурување.

Контакт:

  • Адреса: ул. Загребска бр.28а, 1000 Скопје, Makedonija
  • Тел. +389(2) 5101 558
  • Факс: +389(2) 5101 502
  • web: www.sava.com.mk

Напишете коментар

"SERVO PER AMIKECO"