Statut

Одлука

На Основачкото Собрание на Здружението ИПА – Макледонија одржано на 22 Август 2011 година, со едногласна одлука на присутните основачи на Здружението, е донесена следнава

ОДЛУКА

која согласно законските и статутарните одредби на Здружението, за Претседател и застапник на Здружението е избрано лицето Љубчо Андоновски од Скопје.

Скопје 23.08.2011 г.

Претседател на ИПА – Македонија
Љупчо Андоновски

Напишете коментар

"SERVO PER AMIKECO"