sobranie

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Претседателот и управниот одбор на ИПА Македонија, согласно со статутот на здружението, на ден 21.04.2017 година донесоа одлука за свикување на

ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ на ИПА МАКЕДОНИЈА

За изборното собрание е изготвен предлог Дневен ред со следните точки:

  1. Годишен извештај за 2016 г. и извештај за мандатот на Управниот одбор од 2015 до сега.
  2. Програма за работа во 2017 г.
  3. Избор на комисија за избори и верификација (Претседател и два члена).
  4. Избор на Управен одбор на ИПА Македонија (Претседател, Генерален Секретар, Потпретседател, Благајник, Делегат на здружението и членови).
  5. Избор на Надзорен одбор (Претседател и два члена, сите од областа на економија и право).
  6. Разно.

Изборното собрание ќе се одржи на 06.05.2017 г. – Сабота во 16 часот во Скопје во Порта Македонија.

Кандидатурите да се достават до Управниот одбор до денот на Собранието или на самото Собрание.

Присуството на Делегатите и Претседателите на Регионите е задолжително.

Претседател на ИПА Македонија

Робертино Ацески

That disconnection has prompted national leaders to focus like best topic for essay writing never before on figuring out how to ensure that high school graduates are truly ready to succeed in college