sobranie

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Претседателот и управниот одбор на ИПА Македонија, согласно со статутот на здружението, на ден 21.04.2017 година донесоа одлука за свикување на

ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ на ИПА МАКЕДОНИЈА

За изборното собрание е изготвен предлог Дневен ред со следните точки:

  1. Годишен извештај за 2016 г. и извештај за мандатот на Управниот одбор од 2015 до сега.
  2. Програма за работа во 2017 г.
  3. Избор на комисија за избори и верификација (Претседател и два члена).
  4. Избор на Управен одбор на ИПА Македонија (Претседател, Генерален Секретар, Потпретседател, Благајник, Делегат на здружението и членови).
  5. Избор на Надзорен одбор (Претседател и два члена, сите од областа на економија и право).
  6. Разно.

Изборното собрание ќе се одржи на 06.05.2017 г. – Сабота во 16 часот во Скопје во Порта Македонија.

Кандидатурите да се достават до Управниот одбор до денот на Собранието или на самото Собрание.

Присуството на Делегатите и Претседателите на Регионите е задолжително.

Претседател на ИПА Македонија

Робертино Ацески